Voorwaarden

Gegevens ondernermer 
Qriginals 
+31648454609
email: qriginals@gmail.com

Vestigingsadres
Aartshertogenlaan 205
5212 CE Den Bosch 
Nederland

Bankgegevens
Quirine Veldkamp
Iban: NL51KNAB 0255 3381 98
BIC: KNABNL2H

KvK-nummer: 60052945
Btw-identificatienummer: NL176233659B01


Overeenkomst
Een koopovereenkomst komt eerst tot stand door verzending van de opdrachtbevestiging door ons aan de wederpartij, naar aanleiding van een door de wederpartij gedane bestelling. De opdrachtbevestiging geschiedt direct na de bestelling in de vorm van een E-mail. Fouten en vergissingen komen geheel voor risico en rekening van de koper. Het kan voorkomen dat producten niet naar ieder land verstuurd kan worden.

Verzending & Levertijden
Verzendingen geschieden steeds voor rekening en risico van de verkoper. De keuze van de wijze van verzending en verpakking is aan ons. Als tijdstip van de juridische levering geldt het moment waarop de goederen ons bedrijf verlaten. Qriginals is gerechtigd tot het doen van deelleveringen. Afhankelijk van de beschikbaarheid zal Qriginals haar uiterste best doen om de bestelde artikelen binnen 5 werkdagen na bestelling te leveren, maar kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor late levering veroorzaakt door omstandigheden buiten onze invloedssfeer. De bestelde artikelen worden verstuurd aan het adres dat op het moment van bestellen werd geregistreerd. Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan koper zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper. Indien de te leveren producten tevergeefs op het afleveradres worden aangeboden c.q. op het postkantoor worden afgeleverd, gaat het risico over op het moment waarop de producten tevergeefs zijn aangeboden c.q. afgeleverd op het postkantoor. Na een levertijd van meer dan 30 dagen heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden. In het geval dat de bestelde artikelen om welke reden dan ook niet meer leverbaar zijn, zal Qriginals de klant daarvan op de hoogte stellen door middel van e-mail (aan het adres geregistreerd bij het bestellen) of per telefoon. Als de artikelen tijdelijk niet in voorraad zijn, zal Qriginals de klant vragen of hij/zij wil wachten tot de artikelen weer leverbaar zijn. Tenzij de klant aangeeft dit te willen zal Qriginals het voor de artikelen betaalde bedrag crediteren. Een creditering zal zo snel mogelijk worden gemaakt en in ieder geval binnen 28 dagen na het op de hoogte stellen van de niet-leverbaarheid per bank worden overgemaakt. De klant zorgt er voor dat zijn/haar bankrekeninggegevens bij Qriginals bekend zijn.

Meerderjarig of toestemming
Door het plaatsen van een bestelling verklaart de koper meerderjarig te zijn of toestemming te hebben van een meerderjarige ouder, verzorger of voogd. Indien de koper niet aan deze voorwaarde voldoet behoudt Qriginals zich het recht voor de levering zonder verdere berichtgeving te op te schorten of te staken.

Garantie & Aansprakelijkheid
Met betrekking tot producten van derden is Qriginals tot geen verdere garantie gehouden dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent. Wanneer sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd monteren of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van Qriginals liggen, komt de garantie te vervallen. De garantie strekt zich te nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade doordat de koper zelf wijzigingen of reparaties aan de producten verricht of doet verrichten dan wel indien de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd, dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden. Qriginals is tot geen andere garantie gehouden dan in dit artikel bepaald. Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Qriginals in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Qriginals niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van Qriginals. De klant vrijwaart Qriginals te dezer zake tegen alle aanspraken van derden. De aansprakelijkheid van Qriginals blijft ten allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering dan wel het bedrag dat Qriginals de klant maximaal in rekening had kunnen brengen. De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door Qriginals ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Betalingen & Prijzen
Betaling dient te geschieden binnen zeven dagen na de besteldatum. Indien wij uw betaling niet binnen zeven dagen hebben ontvangen, dan is het mogelijk dat de door uw bestelde artikel(en) niet meer leverbaar is/zijn tegen de afgesproken prijs. U kunt dan het artikel opnieuw bestellen tegen de dan geldende prijs. Door het gebruik van een betaalkaart voor het betalen van uw bestelling, bevestigt u dat de gebruikte kaart van u is. Alle betaalkaart betalingen zijn onderwerp van controle en autorisatie door de kaartuitgever. Als de kaartuitgever de autorisatie van de betaling weigert, accepteren wij uw bestelling niet en zijn wij niet aansprakelijk voor het vertraagd of niet leveren van uw bestelling en zijn wij niet verplicht u van de reden van weigering op de hoogte te stellen. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige kosten die de kaartuitgever of bank u in rekening brengt als gevolg van het gebruik van de betaalkaart voor uw bestelling. De door ons genoemde prijs is inclusief BTW en in Euro, maar exclusief verzendkosten. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.

Klachten
De koper is verplicht de producten bij aankomst te inspecteren en eventuele gebreken direct aan Qriginals te melden. Klachten terzake van leveranties dienen binnen 7 dagen nadat de goederen de koper hebben bereikt bij voorkeur per email of schriftelijk aan ons gedaan te worden. Bij gebreke hiervan worden wij geacht in overeenstemming met onze verplichtingen te hebben geleverd. Indien tijdig is gereclameerd en de geleverde goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden, zullen wij ter uwer keuze en tegen teruggave van de geleverde goederen, hetzij voor gratis herlevering zorgen, hetzij de koper voor de teruggenomen goederen crediteren. U kunt onze klantenservice bereiken via ons email-formulier. Terugsturen gebeurt voor eigen rekening, Qriginals accepteert geen ongefrankeerde zendingen of zendingen waarvoor Qriginals moet betalen. Mocht er sprake zijn van een fout van Qriginals of valt een artikel onder garantie dan worden de verzendkosten achteraf vergoed.

Geschillen
Op al onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde Nederlandse rechter is bij aansluiting van andere instanties bevoegd tot kennisneming van alle geschillen die uit hoofde van de overeenkomst tussen ons en de wederpartij mochten ontstaan.

Overmacht
Indien Qriginals door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Indien de overmachtstoestand 14 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder recht op enige (schade)vergoeding. Onder overmacht van Qriginals wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend stakingen, uitsluitingen en stagnatie of andere problemen bij de toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstanties. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen.

Gegevens ondernermer
Qriginals
+31648454609
email: qriginals@gmail.com

Vestigingsadres
Aartshertogenlaan 205
5212 CE Den Bosch
Nederland

Bankgegevens
Quirine Veldkamp
Iban: NL51KNAB0255338198
BIC: knabnl2h

KvK-nummer: 60052945
Btw-identificatienummer: NL176233659B01


Overeenkomst
Een koopovereenkomst komt eerst tot stand door verzending van de opdrachtbevestiging door ons aan de wederpartij, naar aanleiding van een door de wederpartij gedane bestelling. De opdrachtbevestiging geschiedt direct na de bestelling in de vorm van een E-mail. Fouten en vergissingen komen geheel voor risico en rekening van de koper. Het kan voorkomen dat producten niet naar ieder land verstuurd kan worden.

Verzending & Levertijden
Verzendingen geschieden steeds voor rekening en risico van de verkoper. De keuze van de wijze van verzending en verpakking is aan ons. Als tijdstip van de juridische levering geldt het moment waarop de goederen ons bedrijf verlaten. Qriginals is gerechtigd tot het doen van deelleveringen. Afhankelijk van de beschikbaarheid zal Qriginals haar uiterste best doen om de bestelde artikelen binnen 5 werkdagen na bestelling te leveren, maar kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor late levering veroorzaakt door omstandigheden buiten onze invloedssfeer. De bestelde artikelen worden verstuurd aan het adres dat op het moment van bestellen werd geregistreerd. Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan koper zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper. Indien de te leveren producten tevergeefs op het afleveradres worden aangeboden c.q. op het postkantoor worden afgeleverd, gaat het risico over op het moment waarop de producten tevergeefs zijn aangeboden c.q. afgeleverd op het postkantoor. Na een levertijd van meer dan 30 dagen heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden. In het geval dat de bestelde artikelen om welke reden dan ook niet meer leverbaar zijn, zal Qriginals de klant daarvan op de hoogte stellen door middel van e-mail (aan het adres geregistreerd bij het bestellen) of per telefoon. Als de artikelen tijdelijk niet in voorraad zijn, zal Qriginals de klant vragen of hij/zij wil wachten tot de artikelen weer leverbaar zijn. Tenzij de klant aangeeft dit te willen zal Qriginals het voor de artikelen betaalde bedrag crediteren. Een creditering zal zo snel mogelijk worden gemaakt en in ieder geval binnen 28 dagen na het op de hoogte stellen van de niet-leverbaarheid per bank worden overgemaakt. De klant zorgt er voor dat zijn/haar bankrekeninggegevens bij Qriginals bekend zijn.

Meerderjarig of toestemming
Door het plaatsen van een bestelling verklaart de koper meerderjarig te zijn of toestemming te hebben van een meerderjarige ouder, verzorger of voogd. Indien de koper niet aan deze voorwaarde voldoet behoudt Qriginals zich het recht voor de levering zonder verdere berichtgeving te op te schorten of te staken.

Garantie & Aansprakelijkheid
Met betrekking tot producten van derden is Qriginals tot geen verdere garantie gehouden dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent. Wanneer sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd monteren of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van Qriginals liggen, komt de garantie te vervallen. De garantie strekt zich te nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade doordat de koper zelf wijzigingen of reparaties aan de producten verricht of doet verrichten dan wel indien de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd, dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden. Qriginals is tot geen andere garantie gehouden dan in dit artikel bepaald. Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Qriginals in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Qriginals niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van Qriginals. De klant vrijwaart Qriginals te dezer zake tegen alle aanspraken van derden. De aansprakelijkheid van Qriginals blijft ten allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering dan wel het bedrag dat Qriginals de klant maximaal in rekening had kunnen brengen. De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door Qriginals ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Betalingen & Prijzen
Betaling dient te geschieden binnen zeven dagen na de besteldatum. Indien wij uw betaling niet binnen zeven dagen hebben ontvangen, dan is het mogelijk dat de door uw bestelde artikel(en) niet meer leverbaar is/zijn tegen de afgesproken prijs. U kunt dan het artikel opnieuw bestellen tegen de dan geldende prijs. Door het gebruik van een betaalkaart voor het betalen van uw bestelling, bevestigt u dat de gebruikte kaart van u is. Alle betaalkaart betalingen zijn onderwerp van controle en autorisatie door de kaartuitgever. Als de kaartuitgever de autorisatie van de betaling weigert, accepteren wij uw bestelling niet en zijn wij niet aansprakelijk voor het vertraagd of niet leveren van uw bestelling en zijn wij niet verplicht u van de reden van weigering op de hoogte te stellen. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige kosten die de kaartuitgever of bank u in rekening brengt als gevolg van het gebruik van de betaalkaart voor uw bestelling. De door ons genoemde prijs is inclusief BTW en in Euro, maar exclusief verzendkosten. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.

Klachten
De koper is verplicht de producten bij aankomst te inspecteren en eventuele gebreken direct aan Qriginals te melden. Klachten terzake van leveranties dienen binnen 7 dagen nadat de goederen de koper hebben bereikt bij voorkeur per email of schriftelijk aan ons gedaan te worden. Bij gebreke hiervan worden wij geacht in overeenstemming met onze verplichtingen te hebben geleverd. Indien tijdig is gereclameerd en de geleverde goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden, zullen wij ter uwer keuze en tegen teruggave van de geleverde goederen, hetzij voor gratis herlevering zorgen, hetzij de koper voor de teruggenomen goederen crediteren. U kunt onze klantenservice bereiken via ons email-formulier. Terugsturen gebeurt voor eigen rekening, Qriginals accepteert geen ongefrankeerde zendingen of zendingen waarvoor Qriginals moet betalen. Mocht er sprake zijn van een fout van Qriginals of valt een artikel onder garantie dan worden de verzendkosten achteraf vergoed.

Geschillen
Op al onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde Nederlandse rechter is bij aansluiting van andere instanties bevoegd tot kennisneming van alle geschillen die uit hoofde van de overeenkomst tussen ons en de wederpartij mochten ontstaan.

Overmacht
Indien Qriginals door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Indien de overmachtstoestand 14 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder recht op enige (schade)vergoeding. Onder overmacht van Qriginals wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend stakingen, uitsluitingen en stagnatie of andere problemen bij de toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstanties. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2014 - 2020 Qriginals | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Accepteren
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.